facebook_pixel

Ta efter, tänk och arbeta som framgångsrika skolor.
Utbildning och handledning för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning

Här nedan hittar du en lista med de utbildningar vi erbjuder kring Modellen samt andra aktuella typer av stöd och inspiration kring skolans styrning. En vanlig form av stöd kring Modellen är handledning över tid på plats på er skola eller i er kommun.

Vill du boka en utbildning? Ring oss på 010-516 40 90 eller använd formuläret längst ner på sidan.

Vill du läsa mer? Klicka på plustecknet framför varje rubrik.

Handledning – best practice för framgångsrika skolor.

Den vanligaste formen av stöd kring Modellen är handledning över tid på plats på er skola eller i er kommun. Erfarenheter visar att oavsett om det är en enskild skola, en hel kommun eller friskole- organisation så är det en utmaning att parallellt med den dagliga verksamheten på egen hand ha fokus på att förändra, förbättra och förankra strukturen för undervisningsprocessen. Med en handledare som stöd och ett steg-för-steg arbete kan ni lyfta och sätta strukturen.

Utbildningsform: Workshops vid upprepade tillfällen och däremellan arbete med att sätta strukturen. Diskussioner, produktion och förankring.

Innehåll: Utgångspunkterna för programmet är skolans, kommunens eller organisationens befintliga struktur och sedan Modellens olika delar.

Omfattning: Flera tillfällen (normalt halvdagar) över en termin eller ett läsår beroende på utgångsläget, önskemål och behov.

Målgrupp: Rektor tillsammans med skolans ledningsrupp eller Skolchef/förvaltningschef tillsammans med alla rektorer i organisationen.

Mål:

1. Att förbättra, producera och ”göra klart” er egen struktur för systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning. Konkret innebär det nyckeltal, mål, rutiner, summeringar och visualiseringar – att använda er befintliga struktur och utveckla den med stöd i ”Modellen”.

2. Lärarnas metodutveckling har blivit en naturlig del av skolvardagen. Skolans ledning och lärare arbetar löpande med att utveckla sin egen skolas/sin egen undervisning och fördela resurserna utifrån de resultat som nås tillsammans med eleverna.

3. Elevernas resultat har lyft till en ny nivå inom 3 läsår.

Utbildningsledare
Någon av Successfuls Schools Swedens utbildningsledare eller partners som alla har lång egen erfarenhet från skolutveckling samt erfarenhet av att arbeta med Modellen tillsammans med uppdragsgivare.

Pris: Kontakta oss för diskussion och sedan en offert.

Använd gärna formuläret nedan.

Introduktion till Modellen. Best practice för framgångsrika skolor.

För er som vill få igång en konkret och fördjupad diskussion om er  organisations egen struktur för skolans styrning jämfört med best practice och forskningen kring framgångsrika skolor både i Sverige och internationellt.

Utbildningsform
Flipped learning upplägg. Förberedelser och föreläsning i diskussionsformat.

Innehåll: Introduktion till best practice och till vad som karaktäriserar  framgångsrika skolor enligt forskning både i Sverige och internationellt. Genomgång av de centrala tankarna i Modellen och dess olika delar. Grunderna till hur man arbetar inte enbart med systematiskt förbättringsarbete utan också med resultatstyrning på riktigt.

Omfattning: Föreläsning som föregås av att alla i målgruppen/deltagarna läser på och formulerar egna frågor i förväg. Allt för att ni och deltagarna ska få så mycket som möjligt ut av föreläsningen om Modellen

Målgrupp: Rektor tillsammans med skolans ledningsrupp eller Skolchef/förvaltningschef tillsammans med alla rektorer i organisationen.

Mål:

1. Att förbättra, producera och ”göra klart” er egen struktur för systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning. Konkret innebär det nyckeltal, mål, rutiner, summeringar och visualiseringar – att använda er befintliga struktur och utveckla den med stöd i ”Modellen”.

2. Lärarnas metodutveckling har blivit en naturlig del av skolvardagen. Skolans ledning och lärare arbetar löpande med att utveckla sin egen skolas/sin egen undervisning och fördela resurserna utifrån de resultat som nås tillsammans med eleverna.

3. Elevernas resultat har lyft till en ny nivå inom 3 läsår.

Utbildningsledare
Någon av Successfuls Schools Swedens utbildningsledare eller partners som alla har lång egen erfarenhet från skolutveckling samt erfarenhet av att arbeta med Modellen tillsammans med uppdragsgivare.

Pris: Kontakta oss för diskussion och sedan en offert.

Använd gärna formuläret nedan.

Utbildning för att bli certifierad Modellen-handledare för den egna skolan eller för att hjälpa andra.

Med Modellen som stöd får du verktyg och erfarenheter för att handleda andra som ska skapa eller förbättra kommunens eller skolans processer samt rutiner för systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning..

Utbildningsform
2+1 dag i internatform samt eget arbete däremellan.

Innehåll: Under tre dagar (2+1) fokuserar vi på ”tänket” kring, strukturen för och innehållet i Modellen samt hur du ska kunna leda förändringsarbete och värdeskapande med stöd av Modellen i verksamhetens viktigaste process – undervisningsprocessen.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig dig som ska leda förändringsarbete och värdeskapande med stöd av Modellen – det kan vara du som arbetar som rektor/biträdanderektor eller dig som leder och utvecklar skolans arbete såsom skolstrateger, projektledare och utvecklingsledare.

Mål:

Att deltagare ska ha fått grunderna och förutsättningarna för att utveckla och leda sin verksamhets systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning med stöd av Modellen.

Utbildningsledare
Mats Rosenkvist, författare av Modellen, som har lång egen erfarenhet från skolutveckling samt erfarenhet av att arbeta med Modellen tillsammans med uppdragsgivare.

Pris: Kontakta oss för diskussion och sedan en offert.

Använd gärna formuläret nedan.

Input och hjälp för att komma lite djupare i arbetet med att analysera elevresultat.

En utbildning och workshop för att alla lärare ska få träning i att analysera skolans och sina egna elevers resultat samt förstå innebörden av resultatstyrning i praktiken.

Utbildningsform
Föreläsning och workshop där skolans personal arbetar både på egen hand och i grupper. Utbildningen genomförs i stil med en termins- eller läsårsutvärdering.

Innehåll: Kort introduktion till löpande analys och terminsutvärderingar. Därefter arbetar lärarna enskilt och i grupp med att analysera sina egna elevers resultat utifrån en struktur med frågor.

Omfattning: Förberedelser med att samla ihop resultat av olika slag inför workshopen/utbildningen. Workshop. Sammanställning av analysen efter workshopen/utbildningen.

Målgrupp: Rektor tillsammans med skolans ledningsrupp och alla pedagogisk personal på skolan.

Mål:

Att alla deltagare ska:

– Förstå skillnaden mellan systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning på riktigt.

– Ha blivit utmanade till att arbeta kring hur de kan förbättra sin egen undervisning för att flera elever ska nå kunskapskraven och/eller utvecklas vidare.

Utbildningsledare
Någon av Successfuls Schools Swedens utbildningsledare eller partners som alla har lång egen erfarenhet från skolutveckling samt erfarenhet av att arbeta med Modellen tillsammans med uppdragsgivare.

Pris: 19.500 inklusive förberedelser och uppföljning via webben med rektor men exklusive moms, resa och eventuell logi.

Handledning för din skolas mest resultatfokuserade läsårsutvärdering hittills.

Handledning och förberedelser för att lärarna under er skolas nästa termins-/lärsårsutvärdering kommer att analysera skolans och sina egna elevers resultat samt arbeta med resultatstyrning på riktigt – det vill säga arbeta med och planera hur deras egen undervisning ska förbättras för att eleverna ska klara specifika kunskapskrav och utvecklas vidare.

Utbildningsform
Handledning, planering och förberedelser inför termins-/läsårsutvärdering.

Innehåll: Kort introduktion till löpande analys och terminsutvärderingar där lärarna enskilt och i grupp arbetar med att analysera sina egna elevers resultat utifrån en struktur med frågor – för fokus på bättre undervisning

Omfattning: Ett planeringstillfäll inför termins-/läsårsutvärderingen, läsårsutvärderingen och ett summerande möte efteråt.

Målgrupp: Rektor tillsammans med skolans ledningsrupp.

Mål:

– Att rektor och ledningsgrupp har skapat konkreta rutiner utifrån skillnaden mellan systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning på riktigt.

– Att lärarna har  blivit utmanade till att arbeta kring hur de kan förbättra sin egen undervisning för att flera elever ska nå specifika kunskapskrav och/eller utvecklas vidare.

Utbildningsledare
Någon av Successfuls Schools Swedens utbildningsledare eller partners som alla har lång egen erfarenhet från skolutveckling samt erfarenhet av att arbeta med Modellen tillsammans med uppdragsgivare.

Pris: 39.500 inklusive utbildningsledarens egna förberedelser men exklusive moms, resa och eventuell logi.

Vi hjälper er till samsyn kring skolans och ert uppdrag.

Successful Schools har analyserat alla Sveriges skolkommuners måldokument. Enbart 14 procent av kommunerna har på huvudmannanivå mål för alla ämnen och från de tidiga skolåren till årskurs 9. Nästan 80 procent av kommunerna har otydliga målformuleringar. En kommun visar tecken på att de följer årskullar. Alla andra kommuner jämför årskurser, till exempel årskurs 6 det här läsåret med årskurs 6 förra läsåret. Med andra ord har kommuner inte mål, nyckeltal och struktur för att utifrån resultaten jobba med tidiga insatser och att följa varje årskull hela vägen till vårterminen i årskurs 9.

Utbildningsform: Föreläsning i diskussionsformat.

Innehåll: Strukturerad och konkret genomgång av vad det skolan har i uppdrag att leverera, vilka nyckeltalen och pudelns kärna är för att kunna styra leveransen mot bästa möjliga resultat för varje årskull och elev.

Omfattning: Föreläsning 2 timmar. Alternativt föreläsning och workshop 4 timmar. Båda varianterna är inklusive pauser.

Målgrupp: Skolpolitiker gärna tillsammans med skolchef, personal från skolförvaltningen och alla rektorer.

Mål: Alla har en klar bild av hur skolans styrkedja ser ut med nyckeltal hela vägen från elevnivå till kommunnivå samt från åk 1 till åk 9.

Utbildningsledare
Någon av Successfuls Schools Swedens utbildningsledare eller partners som alla har lång egen erfarenhet från skolutveckling samt erfarenhet av att arbeta med Modellen tillsammans med uppdragsgivare.

Pris: 19.500 inklusive förberedelser för att känna till er kommuns nuvarande styrkedja men exklusive moms, resa och eventuell logi. För workshop begär offert efter diskussion om vad ni vill åstadkomma.

Genomlysning av och stöd för att förbättra era skolors bedömningsarbete och elevdokumentation.

Skolan ska ha kolla på varje elevs kunskapsutveckling hela vägen genom skolåren, men alla elever i Sverige är av olika anledningar inte dokumenterade. Rektor har ett särskilt ansvar för att rutinerna för bedömning och betygssättning följer Skollagen och är välgrundad, likvärdig och rättssäker på skolenheten. Hur är det på er skola eller era skolor? Det handlar om förutsättningarna för det systematiska förbättringsarbetet och resultatstyrningen. Det handlar om vad man i andra branscher kallar för compliance – regelefterlevnad

Omfattning: Strukturerad genomlysning och analys av din/era skolors summativa bedömningsarbete och elevdokumentation.

Uppdragsgivare: Skolchef, personal på skolförvaltningen, rektor eller representant från skolnämnden.

Mål: Att säkerställa att bedömningsarbetet är välgrundat, likvärdigt och rättssäkert samt att det finns resultat att analysera hela vägen från årskurs 1 till 9 – med andra ord att resultaten är relevanta för analys.

Konsult: Någon av Successfuls Schools Swedens utbildningsledare eller partners som alla har lång egen erfarenhet från skolutveckling, statistik, learning analytics samt erfarenhet av skolans uppdrag både i praktiken och enligt styrdokumenten.

Pris: Kontakta oss för diskussion och sedan en offert.

Använd gärna formuläret nedan.

Vad kan vi lära av Filipstad som steg för steg förbättrat sina elevresultat?

Tillsammans med 13 andra kommuner bryter Filipstad mot mönstret med fallande kunskapsresultat. De har steg för steg förbättrat sina resultat och visar tecken på att de har nått till en ny nivå. Successful Schools Sverige erbjuder en workshop i er kommun med Tage Nordkvist, fd skolfchef i Filipstads kommun, för benchmarking kring hur de trots tuffare utmaningar än många andra kommuner har haft lyft resultaten. Hur fick andelen gymnasiebehöriga elever att gå från 85 procent till kring 90 procent och meritvärdet till 232 på sju år och hur kan ni dra nytta av deras ”tänk” och erfarenheter.

Omfattning: Heldag. Sju givande timmar exklusive lunch.

Målgrupp: Deltagare från er kommun – skolförvaltningen, alla rektorer och alla politiker i skolnämnden.

Innehåll: Workshopen kretsar kring hörnpelarna i Filipstads skolutvecklingsprogram som bygger på att både Sveriges kommuner och rektorer är rättsgaranter för varje elev och för att åstadkomma en likvärdig utbildning med fokus på elevernas resultat. I workshopen blir ni i er kommun konkret utmanade till att fundera över, diskutera och dokumentera vilka saker som behöver utvecklas för att nå samma beslutsamma arbetssätt, processer och rollfördelning som man har haft och har i Filipstad.

Mål: Alla ska få insikter om hur pass systematiskt och fokuserat man kan arbeta på en skola och i en kommun om man vill nå bättre och bättre undervisning samt resultat.

Pris: Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Program och agenda
Tage Nordkvist, fd Skolchef i Filipstad, om sina ”hörnpelare” i Filipstads skolutvecklingsprogram. Workshopen leds av Mats Rosenkvist, från Successful Schools Sweden (författare av Modellen för systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning i undervisningsprocessen)

Fyra arbetspass med motsvarande struktur som pass 1 nedan.

Pass 1. Rektors ledarskap

  • Inledande beskrivning av Tage Nordkvist
  • Koppling till Modellen och forskningen om framgångsrika skolor
  • Grupparbeten för diskussion om utvecklingsmöjligheter i kommunen
  • Kort presentation av grupperna och diskussion samt frågor till Tage Nordkvist med Mats Rosenkvist som moderator

Pass 2. Lärarens ledarskap i klassrummet

Pass 3. Uppföljning/utvärdering av elevernas lärande

Pass 4. Organisation för att förbättra undervisningen

Avslutande summering av kommunens skolchef.

 

”Sätta ihop rektorer, förvaltning och politiker var det bästa med dagen för att öppna för en bättre dialog framåt.”

”Bästa heldagsseminarium jag varit på.”

”Hands on för en gångs skull, inte bara en massa idéer… 

Är du intresserad?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort